Specjalna Karta Pływacka

Specjalną kartę pływacką może uzyskać osoba pełnoletnia, która przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pływania i nurkowania oraz zda egzamin obejmujący:

  • Przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 1500m i wykazanie znajomości dwóch stylów pływackich (w tym przepłynięcie minimum 200m stylem grzbietowym).
  • Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7m.
  • Przepłynięcie pod lustrem wody 15m z nurkowaniem na głębokość 3m - start z wody.

Specjalną kartę pływacką bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową o profilu pływania, potwierdzoną dokumentem właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego oraz członkowie WOPR posiadający uprawnienia ratownicze.

Posiadacz specjalnej karty pływackiej zobowiązany jest:

  • Przestrzegać postanowień regulaminów oraz przepisów porządkowych obowiązujących na danym akwenie.
  • Podporządkować się zaleceniom organów uprawnionych do kontrolowania.

Posiadacz specjalnej karty pływackiej powinien:

  • Nieść pomoc w razie tonięcia innych osób.
  • Pływać w specjalnym czepku pływackim (żółty z czarnym pasem przez środek).

WSZYSTKIE RODZAJE KART PŁYWACKICH SĄ WAŻNE BEZTERMINOWO!!!